“Nasıl yaşayacağımı öğrendiğimi sanırken, nasıl öleceğimi öğreniyordum.” 

Leonardo da Vinci 

Online kayıp ve yas süreçleri kuramsal eğitimi kayıp ve yas olgusu ile çalışan sağlık profesyonellerine (psikologlar, rehberlik ve psikolojik danışmanlar, hemşireler, sosyal hizmet uzmanları) yöneliktir. Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Eğitim, online platformlar üzerinden yürütülecektir.

Katılım Belgesi Alma Koşulları

  1. Tüm oturumlara katılım sağlanması
  2. Eğitim öncesinde ve eğitim boyunca beklenen okumaların, ev egzersizlerinin düzenli yapılıyor olması 

Eğitimin Tanımı

Bu eğitim, güncel yaklaşımlar ışığında ölüm, kayıp ve yas kavramlarını tanıtmak ve alandaki uygulamaları ele almak üzere planlanmıştır. Ölüm kavramı üzerine yürütülecek olan tartışma varoluşsal perspektifle başlayacaktır. Alanyazın incelendiğinde yas ritüelleri hem kültürel açıdan hem de tarih boyu farklılaşarak değişimi açısından oldukça çeşitlidir. Bu ritüellerin hangilerinin insan yasına iyi geldiği hala tartışmalı bir konudur. Bu nedenle yas ritüellerinin farklılığı eğitim bağlamında ele alınacaktır. Katılımcılara, neden ve nasıl yas tutulduğu, yas tutma türleri, kayıp ve yas sürecinin kişilik ve aile işleyişinden nasıl etkilendiği hakkında eğitim verilecektir. Ölüm algısı kültürden kültüre, zaman akışı içerisinde değişebileceği gibi insan söz konusu olduğunda yaşa bağlı olarak da oldukça farklılaşmaktadır. Bu bağlamda, eğitim boyunca, yaşam boyu gelişim ve farklı yaşlardaki ölüm ve kayıp anlamlarına odaklanılacaktır. Ölüme, kayba ve yasa olan tepkilerin farklı boyutlarda (varoluş, kültür, etnik köken, aile yapısı, yaş, yakınlık derecesi) çeşitliliğinin anlaşılmasına değinilecektir. Yaşam boyu ölüm algısı, yetişkinlerde, ergenlerde ve çocuklarda kayıp ve yasın etkileri ve bunun yanı sıra hasta kayıplarına yapılan müdahalenin işlevselliği anlatılacaktır. Güncel yaklaşımlar incelendiğinde kişilerarası nörobiyoloji yaklaşımı, pek çok psikolojik sorun karşısında önemli bilgiler sunmaktadır. Kayıp ve yas bağlamında da kişilerarası nörobiyoloji perspektifinden bilgece farkındalık (mindfulness) temelli klinik uygulamaların, kaybın ardında kalan kişiye oldukça yarar sağladığı bilinmektedir. Bu uygulamalar eğitim içerisinde katılımcılara tanıtılacak ve pratikleri modül içerisinde aktarılacaktır. Son olarak, ölüm ve kayıpla çalışan profesyoneller de hayatın içinde olağan olarak karşımıza çıkan kayıp olgusundan etkilenebilir. Üstelik, travma bağlamındaki bilgilerimizi düşündüğümüzde tıpkı ikincil travmalarda olduğu gibi ölüm ve kayıp yaşantısını dinlemek ve olağan akış içerisinde bu olgulara sık ve tutarlı olarak maruz kalmak profesyonel üzerinde tükenmişlik yaratabilir. Eğitim bağlamında profesyonelin yası da ele alınacaktır. Eğitimin sonunda katılımcılarla Türkiye’deki yas çalışmaları ile ilgili bir tartışma yürütülecek ve bir ihtiyaç analizi yapılacaktır. İhtiyaç analizine atfedilen önemin nedeni yas literatürünün hem kendi ülkemizde hem de dünyada oldukça kısıtlı olmasıdır. Alandaki profesyonellerle ortak bir platformda yürütülecek tartışma, yas için alandaki eksikleri fark etmek ve katkı sağlamak adına büyük önem taşımaktadır.